Basketball vereniging in Leidschendam-Voorburg

Algemene gedragscodes

Algemene gedragscodes

Als grote basketballvereniging ontkomen we niet aan het vaststellen van een aantal regels waaraan zowel leden, trainers/coaches/teambegeleiders als ook ouders en bezoekers zich dienen te houden om het basketball in het algemeen en de vereniging in het bijzonder de juiste uitstraling te laten behouden.

In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet dienen geconstateerde zaken gemeld te worden bij het bestuur.

Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag verwacht. Hieronder verstaan we:

1. Respecteer de regels van de basketballsport.
2. Respecteer de medespelers en de tegenstander.
3. Behandel alle deelnemers in het basketball gelijkwaardig.
4. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij het basketball.
5. Blijf van de spullen van een ander af.
6. Sta samen voor faire sport – “FairPlay!”.
7. Spreek elkaar aan op het naleven van bovengenoemde regels.
8. Tijdens een time-out en rust blijft het veld leeg.
9. Op de bank zitten enkel wisselspelers. Geen publiek.
10. Publiek zit op de tribune.
11. Als een veld leeg is ga er dan geen balletje gooien.
12. Ruim na de wedstrijd je lege flesjes op.
13. Niet eten in de sporthal. Ook niet achter de tafel. Ga hiervoor naar de tribune.

 

Sporters
Algemeen:

 1. Ken de spelregels.
 2. Meld je op correcte wijze tijdig af voor training en wedstrijd bij je trainer/coach.
 3. Draag correcte kleding tijdens training en wedstrijd. Hieronder verstaan we broek en shirt en degelijke sportschoenen. Tijdens de wedstrijd speel je in het tenue dat de vereniging beschikbaar stelt.
 4. Draag geen sieraden. Alles wat je niet af kan doen dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, piercings, oorbellen en armbandjes.
 5. Draag zorg voor het aan jou toevertrouwde materiaal van de vereniging, zoals baskets, ballen en scorebord.
 6. Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 7. Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.
 8. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt basketballen, zowel trainen als wedstrijd spelen. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend.
 9. Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt in en om de sporthal geen alcohol gedronken en/of drugs gebruikt.
 10. Voer je zaaltaken consequent en gedegen uit. Neem deze taken net zo serieus als je eigen wedstrijd. Zelf wil je immers ook goede scheidsrechters en een goede tafel.
 11. Zorg ervoor dat je de kleedkamer en zaal netjes achterlaat.

Training:

 1. Wees actief en betrokken tijdens de training. Er wordt inzet van je verwacht.
 2. Zorg dat je oefeningen tijdens trainingen, zo goed mogelijk, beheerst. Vraag je trainer voor eventuele tips of extra oefeningen.
 3. Zorg dat je op tijd in de zaal bent, je dient voor het starten van de training omgekleed gereed te zijn.

Wedstrijd:

 1. Houd het wedstrijdschema in de app in de gaten zodat je weet wanneer je moet spelen en bespreek dit met je teamgenoten.
 2. Zorg dat je op tijd bent. Vuistregel bij thuiswedstrijden is 30 minuten van te voren aanwezig in de zaal i.v.m. omkleden en warming-up.
 3. Zorg dat je weet hoe laat je moet verzamelen bij uitwedstrijden en wie (van de ouders) er rijdt.
 4. Voorafgaand aan en na de wedstrijd voer je op aanwijzing van de scheidsrechter de “line up” uit. Geef je tegenstanders en scheidsrechters daarbij een hand.
 5. Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de coach zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 6. Steek als de scheidsrechters jou een fout toekent je hand op.
 7. Beïnvloed de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Waarschijnlijk werkt dit in je nadeel en het bevordert ook het eigen spel zeker niet.
 8. Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd. Een goed gesprek achteraf is beter.
 9. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 10. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent, bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 11. Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 12. Na je eigen wedstrijd hoor je netjes het veld op te ruimen indien nodg en niet te blijven hangen op het veld. Maak plaats voor het volgende team

 

Trainers en coaches

 1. Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
 2. Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet coachen.
 3. Wees bekend met de spelregels.
 4. Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 5. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Bedenk dat alle teamleden dezelfde contributie betalen.
 6. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 7. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
 8. Kinderen/jongeren hebben een trainer nodig die zij respecteren. Geef vooral veel complimenten.
 9. Coaches nemen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van hun spelen ten opzichte van tegenstanders, publiek en scheidsrechters (coach heeft opvoedende taak en voorbeeldfunctie).
 10. Coaches nemen verantwoordelijkheid voor hun publiek.
 11. Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden, wordt in en om de sporthal geen alcohol gedronken en/of drugs gebruikt.
 12. Volg altijd het advies op van een arts of EHBO-er bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem geen risico bij enige twijfel.
 13. Bereid de training voor zodat de training goed verloopt.
 14. Breng door middel van workshops/clinics/cursussen kennis over techniek, tactiek en coaching op een goed peil. Indien er meer behoefte aan is, ga erover in gesprek met de technische commissie.
 15. Zorg voor terugkoppeling bij problemen/misverstanden binnen het team naar de technische commissie.
 16. Bij het niet uitvoeren van scheidsrechters/ tafeltaak, hanteert de club de volgende regel: niet op komen dagen of geen vervanging geregeld betekent dat de speler de volgende wedstrijd wel aanwezig moet zijn, maar niet opgesteld zal worden. De coaches zijn verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Scheidsrechters en tafelaars

 1. Je beurten worden doorgegeven in het schema dat op de site staat. Als je niet kunt ben je zelf verplicht om een vervanger te regelen. Als je geen vervanging regelt is de sanctie dat je de volgende wedstrijd niet mee mag spelen, een boete en de taak blijft staan
 2. Pas de regels toe op het niveau van de spelers.
 3. Controleer de spelerskaarten van beide teams.
 4. Gebruik het gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de spelers in het basketballspel niet verloren gaat door onnodig ingrijpen.
 5. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat je zowel in als buiten het veld als scheidsrechter/official jezelf sportief opstelt.
 6. Geef daar waar het verdiend is beide teams na afloop van een wedstrijd een compliment voor hun spel.
 7. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 8. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief waardoor het respect voor eerlijk basketballspel gehandhaafd blijft.
 9. Beoordeel van de eerste tot de laatste seconde van een wedstrijd een fout op dezelfde manier.
 10. Wees ruim van tevoren aanwezig zodat je je goed kunt voorbereiden op de wedstrijd.
 11. Een grijs shirt en zwarte lange broek wordt geadviseerd maar draag in ieder geval een T-shirt met een kleur die afwijkt van de teamtenues. Een pet hoort hier niet bij.
 12. Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de spelregelwijzigingen en interpretaties. Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, geef dit dan aan bij de scheidsrechterscommissaris.
 13. Let goed op tijdens het tafelen en vul het sheet op correcte wijze in. Er mogen twee tafelaars met eventueel één ondersteuner aanwezig zijn.
 14. Als je het tafelen nog niet goed kan, zorg dan voor ondersteuning in de zaal van je ouders of eigen leden. Ouders dienen hier ook attent op te zijn.
 15. Houd het tafel- en fluitschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet tafelen of fluiten.
 16. Regel tijdig, als je verhinderd bent, een vervanger.
 17. Scheidsrechters moeten minimaal hun F-licentie(BS2) hebben en tafelaars moeten de interne cursus gevolgd hebben.

Zaalwacht

 1. De zaalwacht ziet toe op het opruimen en sluit de zaal af. Ook hier ondersteunen spelers en coaches.
 2. De zaalwacht is het aanspreekpunt.
 3. Zorg dat de tablets netjes opgeruimd worden en alle wedstrijden vastgelegd zijn.

Toeschouwers

 1.  Neem alleen plaats op de daarvoor bestemde tribune.
 2. Verstoor de training niet door uw aanwezigheid, dit kan de trainer en het team afleiden.
 3. Denk eraan dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening.
 4. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters of andere officials.
 5. Geef applaus bij goed spel van zowel het eigen team als van de tegenstander.
 6. Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem niet uit als hij een fout maakt gedurende de wedstrijd.
 7. Veroordeel elk vorm van geweld.
 8. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter (hij heeft er over het algemeen meer verstand van en een betere kijk op).
 9. Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
 10. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 11. Vergeet u bij het verlaten van de tribune niet uw afval mee te nemen. Bij de uitgang staat een prullenbak.

Tip voor ouders/verzorgers

 1. Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar wedstrijden.
 2. Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/ dochter en medespelers.
 3. Laat het coachen over aan de coach, dit voorkomt onduidelijkheid.
 4. Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers of scheidsrechter.
 5. Leer uw kind beslissingen van de scheidsrechter te accepteren. Reageer dus niet naar de scheidsrechter.
 6. Stel de trainer/coach tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen zijn op zijn/haar functioneren binnen het team.
 7. Mocht uw kind problemen hebben met teamleden of de trainer/coach, meld dit dan bij de coach of bij de technische commissie.
 8. Bij verhindering van uw kind bij training of wedstrijd, dient u dit door te geven aan trainer/coach. Let op het is een teamsport en er wordt een bepaalde commitment verwacht naar het gehele team toe.

Bestuurs- en commissieleden

 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de basketballsport bestaan voor alle (potentiële) leden, ongeacht hun vaardigheid, sekse of leeftijd.
 2. Houdt bij de wedstrijdbepalingen (speelschema) rekening met de leeftijd en mate van volwassenheid van de teams.
 3. Houdt bij het beleid rekening met het gegeven dat het basketball voorop staat en de beheersing van de sport. Beloning in de vorm van overwinning of kampioenschap dient niet als belangrijkste gezien te worden. Wees gul met lof voor inzet.
 4. Handel op financieel gebied naar eer en geweten en draag zorg voor een kascontrole.
 5. Distribueer de gedragscode met betrekking tot sportiviteit en respect onder de spelers, trainers/coaches, overig kader, ouders en toeschouwers.
 6. Zorg ervoor dat technisch kader, sponsors en spelers zich bewust zijn van hun invloed en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in de basketballsport.
 7. Streef ernaar dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 8. Bied binnen de beperkte middelen opleidingsmogelijkheden aan om het trainen en het coachen te verbeteren met de nadruk op sportiviteit en respect, voor, tijdens en na de wedstrijd.

Vrijwilligers

 1. De vrijwilligers die direct met jeugd werken, zijn in het bezit van een verklaring omtrent goed gedrag (VOG). De vereniging draagt hier zorg voor.
Cobranova Basketball © 2016